Alle functies dragen vanuit hun eigen specifieke expertise bij aan een lerend, sociaal, veilig en integer werkklimaat in uw organisatie.

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN ??

De Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW)
De bedrijfsmaatschappelijk werker is een hulpverlener die vanuit de organisatie wordt ingezet. De BMW-er draagt bij aan de organisatiedoelstellingen door het bevorderen van welbevinden, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers door deskundig en procesmatig te helpen bij het oplossen van problemen. Hij/zij helpt de disbalans te herstellen en stress te reduceren en reikt andere copingstrategieën aan.

De Ombudsfunctionaris (OF)
De OF is een adviseur en een onderzoeker. Hij/zij is onpartijdig en onafhankelijk en kan naar aanleiding van een klacht of grief een onderzoek starten. Hij/zij kan gesprekken voeren met betrokkenen en dossiers cq informatie opvragen en inzien. De ombudsfunctionaris levert een bijdrage aan rechtvaardig, behoorlijk en integer werkklimaat en respectvolle omgangsvormen.
De OF fungeert als adviseur voor de bestuurder, hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd advies naar aanleiding van meldingen en signalen, ter verbetering van richtlijnen, processen en omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO)
De VPOO is een ondersteuner, geen hulpverlener. De VPOO biedt ondersteuning aan de melder van ongewenst gedrag en staat naast de melder. De vertrouwenspersoon doet niets zonder medeweten van de melder. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de melder houdt de regie. De vertrouwelijkheid kan worden doorbroken indien er sprake blijkt te zijn van een strafbaar feit of als de vertrouwenspersoon in grote gewetensnood komt.
De vertrouwenspersoon kan de melder bijstaan in gesprekken.

De vertrouwenspersoon integriteit (VPI)
De VPI is een onpartijdige en onafhankelijke functionaris. Bij deze functionaris kan een melding van een vermoeden van een misstand worden gedaan. Werkgevers zijn er primair verantwoordelijk voor dat werknemers problemen veilig kunnen aankaarten. Vertrouwenspersonen integriteit (VPI’s) spelen een cruciale rol in de interne meldstructuur; zij dragen er onder meer aan bij dat medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze misstanden intern kunnen bespreken cq melden.

De coach
Coaching is een vorm van begeleiden waarbij de coach als gelijkwaardige (sparring)partner de cliënt, ook wel coachee genoemd, ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen (persoonlijk of professioneel).
Een coach wordt ingeschakeld wanneer blijkt dat een persoon het vraagstuk niet alleen kan oplossen en behoefte heeft aan individuele begeleiding.
Er zijn diverse soorten coaching zoals lifecoaching, loopbaancoaching, performance coaching, business coaching, excecutive coaching etc.